FJD’s vedtægter –  retningslinjer for afholdelse af markprøver i FJD-regi

 

Vedtægter

§1 – Navn og Hjemsted
Sammenslutningen er stiftet den 28. november 1941 under navnet: ”Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark”.

Stk. 2 – Sammenslutningens navn er: ”Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark” (FJD).

Stk. 3 – Sammenslutningens hjemsted og værneting er formandens adresse.

 

§2 – Formål
FJD’s formål er at understøtte medlemmerne i at fremme, drive og udvikle deres klub, således at der stedse arbejdes på at gøre den stående jagthund til jægerens naturlige og foretrukne valg af jagthund.

 

§3 – Opgaver, midler og ansvar
Formålet søges opnået ved at fremme samarbejdet blandt medlemmerne af FJD på tværs af specialklubber og raceskel. Formålet søges også opnået gennem et tillidsfuldt samarbejde med Dansk Jagthundeudvalg (DJU), Dansk Kennel Klub (DKK) og Danmarks Jægerforbund (DJ) – samt andre relevante partnere.

Stk. 2 – FJD kan påtage sig alle opgaver der tjener til opnåelse af formålet

Stk. 3 – FJD arrangerer i samarbejde med bl.a. specialklubberne, DJU, DKK og DJ, markprøver, fuldbrugsprøver, apporteringsprøver og udstillinger.

Stk. 4 – FJD kan i samarbejde med bl.a. specialklubberne, DJU, DKK og DJ arrangere avlsprøver.

Stk. 5 – FJD kan arrangere og deltage på relevante messer og skuer.

Stk. 6 – FJD udgiver magasinet ”Jagthunden” og administrerer hjemmesiden www.fjd.dk, samt kan udvikle tidssvarende digitale platforme.

Stk. 7 – FJD arbejder for at bedre forholdene for markvildtet i Danmark.

Stk. 8 – FJDs opgaver – det være sig faste som ad hoc opgaver – er beskrevet i arbejdsbeskrivelser, kommissorier og forretningsorden, for de grupper og udvalg det vedrører.

 

§4 – Organisation
FJD er organiseret, med bestyrelse, forretningsudvalg, medlemmer (Specialklubberne) samt faste tillidsposter, som følger:

Stk. 2 – Bestyrelsen: Bestyrelsen, består af personer udpeget af de deltagende specialklubber. Bestyrelsen er FJDs øverste organ.

Stk. 3 – Forretningsudvalget: Forretningsudvalget består af fire medlemmer og ledes af et formandskab bestående af en formand og en næstformand. Forretningsudvalget udgør FJD’s daglige ledelse.

Stk. 4 – Medlemmer af bestyrelsen: Medlemmerne (Specialklubberne i FJD) er organiseret i henholdsvis en engelsk og en kontinental gruppe.

Stk. 5 – Sekretær, kasserer og redaktør: Der er fast tilknyttet en sekretær, en kasserer og en redaktør til at understøtte forretningsudvalget i det daglige arbejde.

 

§5 – Medlemmer (Specialklubberne)
Alle specialklubber under DKK, der repræsenterer en stående jagthunderace kan være medlem af FJD.

Stk. 2 – Nye specialklubber kan optages efter afstemning i bestyrelsen ved et flertal på mindst 2/3, og indmeldelsesgebyr vedtages med 2/3 flertal efter indstilling fra formandskabet.
Der føres en liste over medlemmerne, som ajourføres af kasseren.

Stk. 3 – Der kan tildeles begrænset medlemskab, kaldet: ”Associeret medlem uden stemmeret” – til ansøgere, der ikke har mulighed for at udnytte medlemskabet fuldt ud.
Nye associerede medlemmer kan optages ved afstemning blandt medlemmerne af bestyrelsen med 2/3 flertal, og eventuelle betingelser for det begrænsede medlemskab vedtages med 2/3 flertal efter indstilling fra formandsskabet.
Der føres en liste over Associerede medlemmer, som ajourføres af kasseren.

Stk. 4 – Ønsker en specialklub at udtræde af FJD kan dette ske med 1 års forudgående varsel til en 1. januar.

Stk. 5 – Et medlemskab af FJD kan bringes til ophør med 3 måneders varsel, såfremt det vedtages i bestyrelsen med ikke under 3/4 stemmers flertal. Se tillige §14 stk. 1.

Stk. 6 – Specialklubber der udtræder af FJD, eller får opsagt sit medlemskab af FJD, kan ikke gøre krav på FJDs formue eller dele heraf. 3

 

§6 – Afstemninger
Afstemninger i såvel bestyrelsen, som i grupperne, afgøres ved almindeligt flertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende og ved dennes fravær, næstformandens. I grupperne er gruppeformandens stemme afgørende.

Stk. 2 – Hver Specialklub har som udgangspunkt én stemme.

Stk. 3 – Der skal, hvis blot ét medlem af bestyrelsen fremsætter ønske herom, ske afstemning efter specialklubbernes størrelse i disse – og kun i disse – tilfælde:
– valg til forretningsudvalg.
– ændringer i vedtægter, forretningsorden og kommissorier.
I disse tilfælde har hver specialklub en stemmevægt, der svarer til én stemme pr. påbegyndt 100 medlemmer med stemmeret, opgjort pr. 31. december året før.

 

§7 – Bestyrelsen
FJDs Bestyrelse, der er sammenslutningens øverste organ, udpeges af de deltagende specialklubber med én person fra hver specialklub. Specialklubben kan lade sig repræsentere af en stedfortræder.

Stk. 2 – I en eventuel overgangsfase, hvor en specialklub ønsker at lade sig repræsentere af et nyt medlem, kan specialklubben vælge, at det afgående og det nye medlem deltager sammen på ét møde, hvorefter det nye medlem tager fuldt over.

Stk. 3 Bestyrelsesmøder afholdes to gange om året, en gang i maj måned, herudover skal der afholdes et møde i november.
Dagsorden for mødet i november skal indeholde: Fastlæggelse af kontingenter, bidrag og gebyrer for det kommende regnskabsår.

Stk. 4 – Møderne indkaldes af formandskabet og afholdes centralt i Danmark efter formandskabets valg.

Stk. 5 – Møderne ledes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden

Stk. 6 – Forslag til dagsorden, der udarbejdes af sekretæren og godkendes af formandskabet, udsendes senest 3 uger før mødets afholdelse.
Udkast til dagsorden offentliggøres på FJD’s hjemmeside samtidig med indkaldelse til mødet.
Formandskabet kan beslutte, at punkter på dagsordenen, der er af personlig karaktér eller som af andre grunde bør behandles med særlig diskretion, ikke omfattes af den offentliggjorte dagsorden.
Yderligere dagsordenspunkter eller rettelser til den udsendte dagsorden samt i bilag skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før mødet.
Endelig dagsorden udsendes af sekretæren senest 3 dage før mødet. Dagsorden offentliggøres på hjemmesiden.
Eventuelle forslag til ændringer, kan herefter kun tages til drøftelse under dagsordenspunktet ”Eventuelt”.
Al information i forbindelse med møder udsendes, hvis andet ikke er besluttet, pr. mail.
Eventuelle forslag til ændringer af vedtægterne, samt forslag der vedrører samarbejdet i FJD, kan kun behandles på mødet i maj og skal være formanden i hænde senest 1. april samme år, og offentliggøres sammen med dagsorden.
Forslag til kandidater til formandskab, forretningsudvalg samt øvrige tillidsposter i FJD og udvalg skal være formanden i hænde senest 1. april og offentliggøres sammen med dagsorden.

Stk. 7 – Dagsordenen til mødet i maj omfatter alle fælles anliggender – og skal som minimum indeholde følgende:
• Underskrift af referat
• Opfølgning på referat
• Orientering ved formanden
• Eventuelle ændringer i vedtægter og andre forslag der vedrører samarbejdet i FJD.
• Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af regnskab med meddelelse af decharge
• Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af budget
• Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af ”Jagthundens” regnskab og budget.
• Fremlæggelse af grupperapporter.
• Fremlæggelse og gennemgang af udvalgsrapporter.

• Valg af formand og næstformand samt to forretningsudvalgsmedlemmer hvert 4. år, (første gang 2016).
• Udpegning af sekretær og kasserer.
• Udpegning af redaktør af ”Jagthunden” og webmaster for www.fjd.dk.
• Valg af to revisorer
• Valg til udvalg
• Andre punkter af fælles interesse.
• Eventuelt

Stk. 8 – Formanden, eller 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne, kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid og sted (centralt i Danmark), samt dagsorden.
Der kan på det ekstraordinære møde kun behandles punkter fra den udsendte dagsorden.

Stk. 9 – Der udarbejdes et beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder.
Referaterne, udsendes til medlemmerne pr. mail senest 14 dage efter mødets afholdelse.
Herefter har medlemmerne 7 dage til skriftligt at fremkomme med eventuelle indsigelser og/eller forslag til rettelser.
Fremkommer der ikke indsigelser til sekretæren inden fristens udløb, betragtes referatet som godkendt. Ved indsigelser m.v. behandles disse af formandsskabet, og referatet offentliggøres herefter på FJD’s hjemmeside med de begrænsninger, der kan henføres til forhold af personlig karaktér eller som af andre grunde er undtaget fra offentliggørelse, jfr. § 7 stk. 6.
Referatet underskrives endeligt af medlemmerne på førstkommende bestyrelsesmøde.
Evt. ændringer eller indsigelser i forbindelse med underskrivelsen indføres i bestyrelsens næste referat, og kan offentliggøres, hvis det skønnes at have almen interesse.

 

§8 – Formandskab og Forretningsudvalget
Forretningsudvalget består af fire medlemmer der vælges af bestyrelsen, som følger:
Der vælges et medlem til formand og et medlem til næstformand. Såfremt formanden er valgt fra den kontinentale gruppe, vælges næstformanden fra den engelske gruppe – og omvendt. Her ud over vælges yderligere et medlem fra hver gruppe til forretningsudvalget.
Formanden og næstformanden udgør i forening formandsskabet.
Forretningsudvalgsmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Første gang på maj mødet 2018.

Stk. 2 – Hvis formanden udtræder af eller frafalder forretningsudvalget, indtræder næstformanden i dennes sted. Det resterende bestyrelsesmedlem af forretningsudvalget, fra den gruppe den afgående formand var valgt fra, indtræder som næstformand.
Hvis næstformanden udtræder af eller frafalder forretningsudvalget, indtræder det resterende bestyrelsesmedlem fra den gruppe, den afgående næstformand var valgt fra, som ny næstformand.

Stk. 3 – Det manglende forretningsudvalgsmedlem suppleres på førstkommende ordinære eller ekstraordinære bestyrelsesøde.

Stk. 4 – Nyindtrådte medlemmer i formandskab eller forretningsudvalg følger det udtrådte medlems valgperiode.

Stk. 5 – Formanden og næstformanden indtræder automatisk i DJU som repræsentanter for FJD, og repræsenterer i øvrigt FJD i alle sammenhænge, med mindre andet er besluttet. De to andre medlemmer af forretningsudvalget fungerer som suppleanter for formandsskabet.

Stk. 6 – Forretningsudvalget fastlægger selv sin forretningsorden og tilrettelægger uafhængigt af bestyrelsen sine opgaver, medmindre opgaverne følger af disse vedtægter eller særligt er foreskrevet af bestyrelsen.

Stk. 7 – Forretningsudvalget sikrer at bestyrelsen er velorienteret i alle væsentlige forhold.

 

§9 – Grupperne
FJDs medlemmer er opdelt i henholdsvis en Engelsk og en Kontinental gruppe (”Grupperne”)

Stk. 2 – Grupperne bestemmer, hver for sig, suverænt de anliggender, der udelukkende omhandler deres respektive racer, samt afholder det antal møder, gruppen finder er nødvendigt.

Stk. 3 – Gruppemøderne ledes af gruppens repræsentant i formandsskabet, og hvis dette ikke er muligt, af gruppens andet medlem af forretningsudvalget.

Stk. 4 – Begge grupper er, ved deres repræsentant i formandskabet, berettiget til at rette henvendelser og afgive indstillinger til organisationer som f.eks. DJU, DKK, DJ m. fl., omkring forhold der udelukkende vedrører egen gruppe.

Stk. 5 – Beslutninger der er truffet i den ene gruppe, og hvor disse beslutninger ikke på nogen måde vedrører den anden gruppe, skal overalt respekteres af alle gruppens medlemmer, og nyde fuld opbakning fra den anden gruppe.

Stk. 6 – Enhver beslutning, der træffes i den ene gruppe, og som eventuelt kan have konsekvenser for den anden gruppe, skal indbringes for bestyrelsen til endelig afgørelse.

Stk. 7 – Alle aftaler og beslutninger der tages i den enkelte gruppe refereres loyalt til bestyrelsen, således at alle er velorienterede.

Stk. 8 – Der gælder de samme retningslinjer omkring referater for grupperne, som er gældende for bestyrelsen.

 

§10 – Faste tillidsposter
Tre tillidsposter skal altid være besat med kompetente folk. Det er sekretær, kasserer og redaktør, der alle refererer til formanden – her ud over kan der vælges en webmaster.

Stk. 2 – Sekretær: Bestyrelsen vælger en sekretær, der i det daglige bistår formandskabet. Sekretærens primære opgaver er at holde styr på igangværende aktiviteter, arrangere møder, udarbejde referater og planlægge prøver samt vedligeholde FJDs og gruppernes arkiver. Fyldestgørende arbejdsbeskrivelse udarbejdes af forretningsudvalget.
Tillidsposten er honoreret og honoraret fastsættes af forretningsudvalget under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 3 – Kasserer: Bestyrelsen vælger en kasserer, der i det daglige bistår formandskabet. Kassererens primære opgaver er at styre alle økonomiske aktiviteter samt udarbejde budget og regnskab. Fyldestgørende arbejdsbeskrivelse udarbejdes af forretningsudvalget. Tillidsposten er honoreret og honoraret fastsættes af forretningsudvalget under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 4 – Redaktør: Bestyrelsen vælger en redaktør, der har til opgave at sikre udgivelse af et professionelt medie samt udvikle og vedligeholde en tiltrækkende og informativ hjemmeside.
Fyldestgørende arbejdsbeskrivelse udarbejdes af forretningsudvalget. Tillidsposten er honoreret og honoraret fastsættes af forretningsudvalget under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 5 – Webmaster: Bestyrelsen kan vælge en webmaster, der selvstændigt varetager opgaverne omkring hjemmesiden. Fyldestgørende arbejdsbeskrivelse, og konditioner udarbejdes af forretningsudvalget. Webmasteren refererer til formandsskabet.

 

§11 – Udvalg
Udvalg kan nedsættes af forretningsudvalget – eventuelt efter ønske fra bestyrelsen.

Stk. 2 – Kommissorium udarbejdes af forretningsudvalget – eventuelt efter ønske fra bestyrelsen.

Stk. 3 – Alle udvalg refererer til formandsskabet.

Stk. 4 – Sekretæren vedligeholder en oversigt over nedsatte udvalg, deres kommissorium samt resultater.

 

§12 – Økonomi
Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2 – Kassereren er ansvarlig for foreningens økonomi.

Stk. 3 – Kassereren udarbejder regnskabet, så det er klart til revision pr. 1. februar.

Stk. 4 – Regnskabet revideres af de valgte revisorer og det reviderede regnskab skal forelægges forretningsudvalget senest 1. marts, samt forelægges bestyrelsen til decharge på bestyrelsesmødet i maj.

Stk. 5 – Den enkelte specialklubs samlede kontingent, bidrag og gebyrer udregnes i forhold til antallet af klubbens stemmeberettigede medlemmer pr. 31. december året før beløbet forfalder.

Stk. 6 – Den enkelte specialklubs samlede udgift til ”Jagthunden” pålignes forholdsmæssigt efter antal udsendte medlemsblade til specialklubbens medlemmer.

Stk. 7 – Kontingent, bidrag og gebyrer betales forud af specialklubben, således at beløbet for det kommende år er FJDs kasserer i hænde senest pr. 1. marts i det år kontingentet vedrører.
Ved manglende indbetaling sendes en rykker til specialklubbens kasserer og formand.
Honoreres kravet ikke indenfor 14 dage, mister specialklubben sine privilegier i det år kontingentet vedrører, herunder stemmeret.

Stk. 8 – Evt. overskud/underskud, ved FJDs udstilling fordeles forholdsmæssigt mellem klubberne efter antallet af deltagende hunde.

Stk. 9 – Rimelige udgifter i forbindelse arbejde for FJD, der er initieret gennem fastlagte opgaver eller godkendt af forretningsudvalget, godtgøres efter regning.
Her ud over ydes der kørselsgodtgørelse efter de af staten fastsatte laveste takster.
Ved aktiviteter, hvor man deltager som repræsentant for specialklubben, f.eks. ved bestyrelses mødet i maj, vil afholdelse af eventuelle udgifter være FDJ uvedkommende.

 

§13 – Tegningsret
Foreningen tegnes af formandskabet, eller en repræsentant for formandskabet sammen med de to yderligere medlemmer af forretningsudvalget.

 

§14 – Disciplinære foranstaltninger
Tilsidesætter en specialklub FJDs vedtægter og interesser eller overholder specialklubben ikke sine økonomiske forpligtigelser overfor FJD, kan de øvrige specialklubber opsige samarbejdet med specialklubben med ¾ flertal. Opsigelsen træder i kraft med 3 måneders forudgående varsel. Se § 5 stk. 4.

Stk. 2 – Såfremt der i en af de tilsluttede specialklubber træffes disciplinære foranstaltninger mod et specialklubmedlem og den disciplinære straf stadfæstes i henhold til vedkommende klubs vedtægter og af DKK, har straffen retsvirkning for de øvrige specialklubber i FJD. Det samme gælder ved disciplinære foranstaltninger givet af DJU.

§15 – Opløsning af FJD
FJD kan opløse sig selv såfremt ¾ af medlemmerne ønsker dette.

Stk. 2 – FJD opløses automatisk, hvis antallet af deltagende specialklubber bliver mindre end 3. En eventuel formue deles mellem de resterende specialklubber efter størrelse, udregnet efter de i § 6

Stk. 3 nævnte principper.
Nærværende vedtægter, der består af 8 sider, erstatter den del af de tidligere vedtægter kaldet ”overenskomst” af 1. juni 2010 og træder i kraft den 10. maj 2017.

Ejby, den 10 maj 2017.

Tilrettet Vejle d. 09.08 2017

 

Retningslinier for afholdelse af markprøver i FJD regi

Disse retningslinier skal behandles som et supplement til Dansk Jagthunde Udvalgs (DJUs) Vejledning for prøveleder. Denne prøveledervejledning er derfor gældende på alle de områder, der ikke bliver behandlet i efterfølgende retningslinier. Det er vigtigt, at prøvelederen læser nævnte vejledning sammen med disse retningslinier for at få den fulde indsigt i de forskellige ansvars- og arbejdsområder.

1. Terræn og dommere

Invitationen af dommere til FJDs forårsmarkprøver i marts og efterårs-markprøver i september, udsendes af prøvelederne.

Invitation af dommere til FJDs vinderprøver udsendes af FJDs sekretær iht. beslutning i FJDs bestyrelse.

Såfremt der skal sendes skriftlige ansøgninger om terræn, invitationer til dommere m.m., har prøvelederen bemyndigelse til at sende disse i FJDs navn. Brevpapir kan rekvireres hos FJDs sekretær.

Prøvelederen skal i samarbejde med sine lokale hjælpere sikre sig velegnede terræner til afholdelse af prøven. Det er prøvelederens opgave at skønne, om der skal annonceres med begrænsninger i deltagerantallet pga. manglende terræn, ringe vildtbestand el. lign.

For vinderprøver med fældning af fugl betales leje af terræn iht. de af DJU udarbejdede økonomiske retningslinjers for afregning. For vinderklasser efter DM. betales ved fuldt hold 16 hunde max. 4.000 kr. jfr. vedtagelse på referat af bestyrelsesmøde maj 2012. Disse retningslinjer skal overholdes punktligt. På prøver udbetales der ikke betaling til skytterne. Dog får alle en flaske som tak. Hvis godsets skytter medvirker, er hans betaling indeholdt i beløbet til terrænleje.

2. Annoncering

Markprøverne annonceres i Jagthunden og lægges på Hundeweb på af FJDs sekretærs foranledning.

FJDs sekretær tilsender herefter prøvelederen følgende materiale i god tid inden prøven:
Dommerbøger.
Kontrolskema for præmier
Regnskabsblanketter
Frankerede svarkuverter
Afregningsskemaer til dommere og aspiranter

3. Tilmeldingsfristen

Datoen for tilmeldingsfrist fastsættes til 8 dage før prøvedagen.

FJDs bestyrelse har endvidere vedtaget, at ejer og fører af en hund skal være medlem af den specialklub, som hunden racemæssigt hører til, for at kunne starte på FJDs og specialklubbernes markprøver og apporteringsprøver. For tilmeldte udenlandske hunde gælder, at ejer og fører skal være medlem af den tilsvarende (race) specialklub eller paraplyorganisation i det land, hvor ejeren har bopæl.

4. Forsikring

Hvis der opstår en skade af én eller anden art, er det i første omgang skadevolderens personlige ansvarsforsikring, hundens lovpligtige ansvarsforsikring, bilens lovpligtige ansvarsforsikring eller den lovpligtige jagtforsikring, der træder i kræft. Hvis det ikke er muligt at placere ansvaret hos en enkelt person, hund eller bil, træder FJDs ansvarsforsikring i kraft. Denne ansvarsforsikring dækker alle prøver og udstillinger, som afholdes i FJDs eller i de enkelte specialklubbers regi. Anmeldelse sker via FJDs sekretær til forsikringsselskabet senest 24 timer efter skadens opståen.

5. Pokaler og præmier

Prøvelederen disponerer over en beholdning af glas, som udleveres til de præmierede hunde. Glassene er pt. Holmegaards Glas nr. 5. Beholdningen suppleres op, hvis det er nødvendigt, inden afholdelse af den næste prøve.

Til hunde, der har opnået 1. præmie, udleveres et ølglas, til 2. præmie et drinkglas og til 3. præmie et snapseglas.

Såfremt der på forårsmarkprøverne skal uddeles pokaler eller ærespræmier til bedste unghund eller bedste åben klasse hund inden for en race, er det den respektive specialklubs ansvar, at disse pokaler og ærespræmier forefindes på prøvedagen. Det er endvidere specialklubbens ansvar at medtage de pokaler og ærespræmier, som ikke bliver uddelt, medmindre andet aftales med prøvelederen. Pokalinskriptioner betales af specialklubberne og må derfor ikke forekomme på prøveregnskabet.

FJDs bestyrelse har vedtaget, at der ikke må udsættes pokaler til prøvens bedste unghund eller bedste åben klassehund. FJDs bestyrelse har ligeledes vedtaget, at der ikke må udsættes pokaler under nogen form eller ærespræmier på FJDs efterårsmarkprøver.

På FJDs vinderprøver uddeles FJDs ærespræmier til de placerede hunde. Endvidere er der enkelte pokaler i FJDs regi. For resten af pokalerne, som specialklubberne har ansvaret for, gælder førnævnte retningslinier.

Kontrolskemaet for præmier påføres antal af udleverede præmier opdelt i racer, restlager og forbrug af præmier. Dette skema sendes til FJDs sekretær sammen med 1 stk., ajourførte katalog og den udfyldte præmieliste senest 2 uge efter prøvens afholdelse.

6. Præmielister

Inden 2 dage efter prøven skal prøvelederen indtaste præmiegraden, i henhold til dommerens underskrevne præmieliste, og afslutte prøven i hunde-web. Først efter prøvelederen har indtastet og afsluttet prøven, kan dommeren indtaste hans/hendes prøvekritikker, det er derfor vigtigt at dette gøres hurtigst muligt efter prøven.
Den underskrevne præmieliste sendes sammen med et ajourført karalog til FJDs sekretær i vedlagte frankerede svarkuvert.
Det skal hermed præciseres, at det er den udfyldte præmielistes oplysninger, der er gældende for hundenes præmieringer på den pågældende prøve. Disse oplysninger danner endvidere grundlag for, hvad der registreres på hundens præmieringsregister i Dansk Kennel Klub (DKK). Det er derfor meget vigtigt, at dette dokument er korrekt udfyldt.
Der henvises i øvrigt til DJUs prøveledervejledning.

7. Cacit

FJDs sekretær ansøger om CACIT til FJDs vinderprøver. Blanketter, som dommeren skal udfylde, hvis vinderen kan tildeles CACIT, fremsendes til prøvelederen før prøven.

Hvis der på vinderprøverne er uddelt et CACIT/ RECACIT eller CAC og HP, noteres dette på præmielisten.

8. Tilmeldinger, lodtrækning og holdopdeling.

Tilmelding sker på DKKs hundeweb (gælder både kvalitetsprøver og vinderklasser).

Med hensyn til lodtrækning, aflysning, tilbagebetaling m.m. henvises til DJUs overordnede prøveledervejledning samt Fælles Markprøveregler (FMR).

Tilmeldelsesgebyret kan tilbagebetales ifølge DJUs overordnede vejledning, som kan finder på DJUs hjemmeside.

9. Program og dommerbøger

Katalog udleveres til prøvedeltagerne på prøvedagen. Publikum kan også få et katalog, så længe ekstra eksemplarer haves. Såfremt det ikke er muligt for prøvelederen at få skrevet og trykt kataloget til en rimelig pris, kontaktes FJDs sekretær for evt. bistand.
Dommerbøger tilsendes prøvelederen af FJDs sekretær, hvor yderligere eksemplarer også kan rekvireres.

Dommerne tilsendes dommerbog, katalog m.m. nogle dage før prøven, så de kan udfylde dommerbogen med hundenes data. Udleveres dommerbogen først på prøvedagen, skal prøvelederen have sørget for, at disse data er indskrevet.

10. Terrænleder

Det er vigtigt, at terrænlederne er instrueret i, at de skal forsøge at give de afprøvede hunde så optimale forhold som muligt mht. modvind, overskuelighed m.m., når de skal disponere dagens forløb. Der henvises i øvrigt til DJUs prøveledervejledning.

11. Skytter

På FJDs vinderprøver, hvor der fældes fugl, er det prøvelederens ansvar og opgave at udpege nogle velkvalificerede skytter, som bliver tilstrækkeligt instruerede.

Der henvises i øvrigt til DJUs prøveledervejledning samt til den i FMR indsatte instruktion for skytter og terrænledere på markprøver, hvor der fældes fugl.

12. Dommere

Med hensyn til invitationer af dommeren henvises til foranstående afsnit ”Terræn og dommere.”

Det kan anbefales, at løsskudspatronerne udleveres i en nummereret æske, hvor det står præciseret på låget, at ikke afskudte patroner skal afleveres efter prøven. Patronerne er ret dyre og de er lidt besværlige at få fat i. Ubrugte patroner indgår ikke som ekstra honorar til dommeren. Husk en ekstra pistol til en evt. Glemsom dommer.

Der henvises i øvrigt til DJUs prøveledervejledning.

Det er prøvelederens opgave at udpege de dommere, der skal dømme en evt. Matchning i kvalitetsprøver.

13. Medhjælpere

Prøvelederen bør etablere et sekretariat til at hjælpe sig med de administrative ting.

14. Parkeringsplads

Der henvises DJU prøveledervejledning.

15. Udsætning af fugle

Til FJDs forårsmarkprøver og efterårsmarkprøver er der pt. afsat et beløbsramme på max. 800 kr. pr. annonceret hold, til dækning af terrænpleje, og/eller udsætning. Hvis prøvelederen skønner det er nødvendigt.
Udsætning: Det er prøvelederens ansvar, at de til enhver tid gældende love og regler for udsætning af agerhøns og fasaner overholdes.
I stedet for penge til terrænpleje og/eller udsætning kan prøvelederne give vin til terrængivere, eller hvad prøvelederen finder nødvendigt. Udgiften påføres prøveregnskabet under terrænpleje. Beløbet kan ikke overstige det ovennævnte beløb.

For FJDs vinderprøver betales leje af terræn iht. de af DJU udarbejdede økonomiske retningslinjer for afregning. Der henvises i øvrigt til punkt 1 terræn og dommere.

Det skal fra FJDs bestyrelse indskærpes, at prøveledere og terrænledere punktligt skal overholde de af DJU givne retningslinier for udsætning af fuglevildt.

Det er FJDs sekretær, der indsender ansøgning om dispensation til fældning af fasaner og agerhøns i fredningstiden til DJUs sekretariat.

Det er FJDs sekretær der på efterårsvinderprøven meddeler den stedlige politimester hvor og hvornår prøven afholdes jf. den modtagende tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Kopi af tilladelsen samt brev til politimesteren sender FJDs sekretær til prøvelederen, som sørger for at terrænlederne på prøvedagen har en kopi af disse breve på sig.

16. Prøvedagen

Der kan anbefales prøvelederen at lave en skriftlig disposition over den velkomst og instruktion, han vil give om morgenen jf. DJUs prøveledervejledning.

16.1 Tidsplan

Det er prøvelederens opgave at fastlægge nogle tidspunkter, som er mest hensigtsmæssige for prøvens afvikling. Det er meget vigtigt, at der gives dommerne den fornødne tid til en grundig afprøvning af de deltagende hunde. Derfor skal tidspunkt for matchning på FJDs forårsprøver sættes så sent som muligt – evt. opdelt på flere terræner, hvis dette er muligt og praktisk.

16.2 Forplejning

Dommere, evt. dommeraspiranter og elever, terrænledere, prøveleder og medhjælpere beværtes med morgenkaffe og frokost. Efter prøvens afholdelse kan der bydes på en kop kaffe, ligesom en kold forfriskning i løbet af dagen er på sin plads.
Det fremgår på afregningsskemaet et max beløb 200 kr.pr. person til fortæring.

Frokost holdes så vidt muligt i terrænet. Frokost afholdes normalt inden for tidsrummet kl. 12-13, men på prøver, der afholdes inden for sommertid, afholdes frokost tidligst kl. 13.

Det skal hermed præciseres, at der ikke automatisk forligger en bevilling til at invitere ekstra frokostgæster med. Der kan dog være enkelte ”store terrængivere”, der følger prøven, og som man vil sige tak med en frokostinvitation, hvilket er i orden.

16.3 Afslutning

Det kan også anbefales prøvelederen at have en skriftlig disposition til afslutningen. Derved sikrer man, at man ikke glemmer nogen, når der skal siges tak.

Instruer dommerne om, at den korte kritik af de præmierede hunde kun skal være et kort resume.

Det er prøvelederens opgave at sørge for, at præmieuddelingen får et værdigt forløb, så de hundeførere, der op dagens prøve har opnået præmiering, oplever, at sådanne præstationer værdsættes højt.

En markprøvedag er en spændende dag for alle. Det er også en festlig dag, som alle har set frem til i lang tid. Det er prøvelederens opgave at have forarbejdet på plads inden prøven, så han kan føre an i denne ånd og derved være med til at skabe den rette prøveatmosfære. Alle deltagerne (Dommere, hundeførere, terrænledere, prøveledere og medhjælpere) skal stræbe efter, at markprøvernes formål realiseres, samtidig med, at prøven afvikles under kammeratlige, sportslige og korrekte former.

16. 4 Økonomisk afregning

Det er Dansk Jagthunde Udvalg, der fastsætter størrelserne på startgebyrerne og dermed anlægger den økonomiske linje, hvorefter prøverne skal afholdes. Da tilmeldingsgebyret er kalkuleret ud fra målsætningen, at det skal dække de nødvendige og tilstrækkelige udgifter, der er forbundet med afholdelse af prøven (inkl. bidrag til præmier), betyder det for tiden sparsommelighed, uden at vi skal kunne betegnes som nærige.

16.4.1 Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse udbetales til dommeren iht. kilometeropgørelse fra hjemsted til mødested og retur jf. DJUs retningslinier. Det bør tilstræbes, at der aftales kørsel mellem to eller flere dommere, hvor dette er naturligt. Dommeraspiranter får også kørselsgodtgørelse i henhold til gældende retningslinier. Dommerelever får ikke kørselsgodtgørelse.

Kørselsgodtgørelse gives normalt ikke til medhjælpere, ligesom dommeren ikke får kørselsgodtgørelse for kørsel under prøven. Man bør derfor benytte prøvedeltagernes biler i videst muligt omfang under prøven.

16.4.2. Gebyr til DJU og DKK.

Gebyr til DJU og DKK opkræves af DKK ved FjD’s kasserer. Dette sker på baggrund af præmielisternes indtastede oplysninger.

 

16.4.3 Regnskab

Til opstilling af prøvens regnskab foreligger en blanket i to eksemplarer. Den ene skal sendes til FJDs kasserer vedlagt kvitterede bilag fra dommere, dommeraspiranter, leverandører af forplejning og andet forbrug samt kopier af præmielisterne i vedlagt frankerede kuvert. Endvidere overføres overskuddet til FJDs bankkonto. Eventuelt underskud indsættes på prøvelederens oplyste bankkonto. Det andet eksemplar af regnskabsskemaet er prøvelederens kopi.

 

Konklusion

Alle tvivlsspørgsmål rettes til FJDs sekretær, kasserer eller formand.

Prøvelederen er FJDs bestyrelses tillidsmand og repræsentant på dagen.

Det er ikke muligt – ej heller ønskeligt – at styre alt fra centralt hold. Derfor vil en prøveleder blive udvalgt med omhu i tillid til, at han/hun ud fra sin erfaring, rutine og overblik kan klare enhver opstående situation tilfredsstillende

 

Dette bilag 2 erstatter tidligere bilag 2 fra 1. juli 2008.