Pressemeddelelse

 

Den nye organisation for stående jagthunde i Danmark, træder i kraft den 1 JAN 2019. Formålet er, at udvikle, at forenkle, at smidiggøre og billiggøre driften af prøvesystemet samt sætte medlemmerne i fokus.

Stifterne
Organisationen er stiftet af Dansk Kennel Klub, Danmarks Jægerforbund og klubberne for stående hønsehunde (Dansk Breton Klub, Engelsk Setter Klub, Dansk Irsk Setter Klub, Dansk Gordon Setter Klub, Dansk Pointer  Klub, Dansk Ruhår Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde, Langhårs Klubben, Dansk Münsterländer Klub, Dansk Vizsla Klub, Dansk Weimaraner Klub og Korthaarklubben).

Arbejdsområde
Organisationen vil afholde prøver beskrevet i Fælles Markprøveregler samt fuldbrugsprø-ver og udstillinger. Prøverne centraliseres og gennemføres efter direktiv fra den nye orga-nisation. Organisationen planlægger og gennemfører markprøver koordineret af markprø-veudvalget, nedsat af organisationen.

Organisering
Organisationen er organiseret med et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentant-skabet er organisationens øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af:
• En repræsentant fra hver af de deltagende specialklubber samt bestyrelsen i alt 17 repræsentantskabsmedlemmer

Bestyrelsen består af:
• Bestyrelsen i ORG består af 7 medlemmer heraf to pladser til Danmarks Jægerfor-bund, to til Dansk Kennel Klub og to fra repræsentantskabet samt en formand
Repræsentanter for:
DJ:  Stig Egede Hansen og Steen Larsen
DKK:  Conni Jakobsen og Harris Jensen
Specialklubberne: Christian Johansen og Per K. Kristophersen

Udvalg
• Til støtte for bestyrelsen vil der blive oprettet en række udvalg, som vi også kender det i dag.

Prøver
Antallet af prøver vil indledningsvis forblive uændret og vil alene afhænge af om der er tilstrækkeligt med hunde på den enkelte prøve.
Den økonomiske side af prøverne vil fremover blive afregnet efter de vedtagne takster i den nye organisation med udgangspunkt i FJD’s og DJU’s økonomiske satser og regler for prøver. Det skal dog nævnes at priser for terrænpleje i øjeblikket analyseres af den nye bestyrelse for at afgøre om de er tilstrækkelige. For dommernes vedkommende er der in-gen ændring i deres afregning.

DJ har valgt at fastholde de takster der i dag udbetales af DJ i en periode på et år fra den 1 JAN 2019, hvorefter disse reevalueres. Disse forøgede omkostninger afholdes alene af DJ og er den nye ORG uvedkommende.

Første møde
Den 18 juni afholdt den nye organisation sit første bestyrelses- og repræsentantskabsmø-de på Hotel Hedegården i Vejle.

På bestyrelsesmødet blev Flemming Thune-Steffensen foreslået som formandsemne for bestyrelsen. En enig bestyrelse besluttede enstemmigt at foreslå Flemming Thune-Steffensen som formandsemne til repræsentantskabet, hvor han blev valgt enstemmigt.

Endvidere var foreslået en række personer til organisationens administrative stillinger. Følgende stillinger blev besat med følgende personer:
Sekretær: Ole Dahl Madsen
Prøvesekretær: Ingerlise Rasmussen
Kasserer: Lis M. Madsen
Redaktør/WEB: Flemming Østergaard
Revisorer: Finn Møller Jørgensen og Peter Katholm

Kommende opgaver 2018
Nu da personerne i administrationen er på plads, drejer det sig om overdragelsen fra Dansk Jagthundeudvalg, som i forløbet har været meget observante på at overdragelsen kommer til at foregå gnidningsløst og uden der mistes viden.
Organisationen ønsker at gennemføre de planlagte aktiviteter for 2019.
Endvidere skal der holdes møde med udvalgene under DJU i AUG.
Bestyrelsen vil på næste møde drøfte de af Vedtægtsudvalget og Forhandlingsudvalget godkendte vedtægter for den nye ORG.
Vedtægterne vil blive offentliggjort når bestyrelsen har godkendt disse.

Vi er overbeviste om at dette tiltag er til gavn for de stående hunde og medlemmerne.

Dansk Kennel Klub
Danmarks Jægerforbund
Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark