Foreløbig dagsorden til bestyrelsesmødet den 02.05.2018 kl. 17:00 Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

 
1. Underskrift af referat (fra november mødet)
2. Opfølgning på referat.
3. Orientering fra formanden.
4. Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af regnskab for året 2017. Meddelelse af decharge.
5. Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af Jagthundens regnskab for 2017.
6. Rapport fra:
– Udvalget for markvildt og natur.
– vedr. ansøgninger til Agerhønefonden
– FJDs markvildtpris 2018.
– vedr. jagthunden.
– fra kasserer.
– fra sekretær.
7. Fremlæggelse af grupperapporter.
8. Valg af formand, næstformand og to forretningsmedlemmer.
– Som formand er indstillet Per K. Kristophersen. Som næstformand er indstillet Christian Johansen.
– Som forretningsudvalgsmedlemmer, er der foreslået genvalg af Jens Toft og Søren Stenhøj Jørgensen.
9. Udpegning af sekretær, kasserer, formand for udvalget vedrørende markvildt og natur og redaktør af        JaJagthunden og webmaster for www.FJD.dk.
10. Valg af to revisorer.
11. Valg til udvalg.
12. Eventuelt.