Fuldbrugsprøverne 2018  klik her…

 

Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund, der på baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, VANDARBEJDE og MARKARBEJDE har mulighed for at dokumentere sit værd som alsidig stående jagthund. En præmiering på fuldbrugsprøve dokumenterer, at hunden har de fornødne evner og har modtaget den fornødne dressur til at være en stabil og effektiv hjælper i forbindelse med praktisk jagtudøvelse, hvilket kan medvirke til at vejlede specialklubberne i deres avlsarbejde.

 

Prøven, der afholdes over to dage, tilrettelægges således, at den i videst muligt omfang viser en veldresseret, alsidig stående jagthunds praktiske færdigheder.

 

Adgang til prøverne har alle stambogsførte stående jagthunde, som opfylder følgende adgangskrav:
• Har opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt dansk markprøve
• Har opnået 1. præmie i 400 meter remarbejde på 3 timer gammelt spor på anerkendt dansk
schweissprøve i henhold til DKK’s Schweisshundeudvalgs Schweissprøveregler.

 

Skovarbejde
Ræveslæb. Slæbet har en længde på 300 m med knæk ved ca. 100 m og 200 m. Afstanden mellem de enkelte slæb skal være mindst 60 m.
Skovsøg. Et nogenlunde overskueligt skovareal skal afsøges, Hunden skal vise en grundig afsøgning af arealet i god kontakt med sin fører.
Der skydes ikke under dette fag.
Fri ved fod (pürsch).Føreren går med hunden ukoblet ad en ca. 100 m lang forud afmærket rute, som skal indeholde tre knæk, og som kan følge en naturlig veksel i terrænet. Hunden skal under hele turen følge sin fører
kun svagt støttet af denne og på en sådan måde, at det ikke generer pürschen.
Aflægning. Øvelsen gennemføres i direkte fortsættelse af faget A.3. FRI VED FOD (pürsch), såfremt terrænforholdene tillader det.
Føreren aflægger hunden og fjerner sig ca. 100 m fra denne. Ruten skal tilrettelægges således, at føreren ikke er synlig for hunden. Hunden skal forholde sig rolig og tavs. Tidtagning startes, når føreren
er 100 m fra hunden. Den samlede aflægningstid er 5 minutter.
Ro på post. Føreren står med hunden ukoblet ca. 25 m. fra en tykning. Tykningen skal være af en sådan karakter, at udkasteren ikke umiddelbart er synlig for hunden. Hunden aflægges herefter uden berøring ca. 1 m. fra førerens side. På klarmelding kastes der synligt for hunden 3 stykker jagtbart/regulerbart fuglevildt eller tamduer i en tykning. Hver gang der kastes, afgives der et skud af dommeren eller af en hjælper i dommerens umiddelbare nærhed.
Skuddene skal afgives i retning af det udkastede fuglevildt. Hunden skal, indtil den får ordre til apportering, forholde sig tavs og rolig.
Apportering. Efter ca. 1 minut skal hunden under mindst mulig indgriben fra førerens side apportere de under punkt 5 nævnte tre stykker fuglevildt, som hunden siddende skal aflevere til førerens hånd.
Her bedømmes hundens markeringsevne, apporteringsglæde, effektivitet, vildtbehandling og dirigérbarhed.
Remarbejde (Schweiss) Udredning af sporet foregår som remarbejde på et 400 m langt mindst 3 timer gammelt blodspor. Efter fejlfri gennemgang gives karakteren 4, efter første tilbagekald karakteren 3, efter andet tilbagekald karakteren 2. Klares remarbejdet ikke efter andet tilbagekald, mister hunden muligheden for at blive præmieret.
Rapportering. Har en hund forinden på samme fuldbrugsprøve bestået remarbejde med karaktererne 4, 3 eller 2, kan den afprøves i rapportering på et 200 m langt spor, lagt i forlængelse af schweisssporet.
Alle rapporteringsformer ligestilles ved karaktergivningen..

 

IMG_1137_jpg-for-web
Vandpassion. En stående jagthund er en rigtig vandhund.

 

Vandarbejde
Vandarbejdet skal tilrettelægges således, at hunden fra startstedet skal svømme over dybt, åbent vand for at gennemføre apportering af to skjult udlagte ænder. En tredje and udlægges 50 – 70 m fra startstedet. Dommeren skal sikre, at afstanden til sidstnævnte and er som angivet.
Hunden skal svømmende og selvstændigt afsøge et nærmere angivet stykke rør/siv og apportere de to heri skjult udlagte ænder. Det udpeges ikke præcist for hundeføreren, hvor de to ænder er udlagt.
Endvidere skal hunden dirigeres over åbent vand og apportere den tredje and, der er udlagt 50 – 70 m fra startstedet. Det udpeges for føreren, hvor denne and er udlagt.

Det er underordnet, i hvilken rækkefølge opgaven løses og ænderne apporteres.

Effektivitet. Hunden skal villigt udføre opgaven og ved bevidst søg vise, at den arbejder for at finde og apportere ænderne.
Vandpassion. Under dette fag bedømmes hundens villighed til at gå i vandet samt dens vømmeegenskaber. Hunden skal villigt gå i vand på førerens kommando og svømme ud. Om hunden springer eller går i
vandet, er karaktergivningen uvedkommende.

Apportering. Hunden skal, når den har markeret et udlagt emnes fært, spontant apportere dette, medmindre det af dommeren vurderes, at føreren bevidst forhindrer dette for at gennemføre dirigering af hunden ud til den and, der er udlagt 50-70 m fra startstedet.
Når hunden er på vej ind med and nummer to, kastes en and synligt for hunden i vandkanten samtidig med, at der afgives et skud. Hunden må ikke bytte and og skal aflevere korrekt, inden den kastede and apporteres. (Lægger hunden vejen over land med and nummer to, kan dommeren vælge at kaste anden synligt for hunden på land). Herefter sendes hunden ud efter den sidste and.
Hunden skal siddende aflevere til førerens hånd.
Lydighed og dirigerbarhed. Karakter gives ud fra en samlet vurdering af hundens lydighed og dirigérbarhed.

 

Markarbejde
Hvor intet andet er anført, gælder bestemmelserne i FMR. Markarbejdet dømmes principielt som i en brugsklasse med de neden for nævnte to undtagelser:
• En hund kan ikke udelukkes fra videre afprøvning, hvis den preller fuglevildt, forfølger hårvildt, går foran

stående makker eller knaldapporterer.
• En hund skal udelukkes fra videre afprøvning, hvis den mister effektiviteten.
Dommeren skal være opmærksom på, at det er af afgørende betydning for hundens resultat på prøven,at den får mulighed for at vise selvstændig stand og rejsning.
Det understreges, at der i forbindelse med jagtbare situationer gives særskilte karakterer i fagene STAND, REJSNING, RO I OPFLUGT OG SKUD samt APPORTERING.
Såfremt hunden knaldapporterer, påvirker dette faget RO I OPFLUGT OG SKUD og evt. faget LYDIGHED
OG LETFØRLIGHED. Under forudsætning af at fuglen bringes korrekt, kan der således opnås maksimum karakter for selve apporteringen.

 

IMG_5750
Der fældes fugl, og hunden har lagt sig i roerne. Der er komplet ro.

 

Der gives i alle discipliner karakterer fra 0-4. disse karakterer ganges med disciplinens fagtal.
Der kan i alt opnås maks. 264 points.
For 1. pr. kræves min. 230 points
For 2. præmie kræves min. 200 points
For 3. præmie kræves min. 170 points

 

Du kan se meget mere om fuldbrugsprøver på Fuldbrugsprøveudvalgets egen hjemmeside www.fuldbrugsproeve.dk