FJDs Agerhønefond

 

 

For at tilskynde  så mange jægere som muligt til at udføre aktiv vildtpleje, har FJD oprettet en agerhønefond og indstiftet en markvildtpris.

 

Formål

Formålet med fonden er at støtte initiativer, der gavner agerhønen. Det vil i første omgang sige:
• Tilvejebringe midler til markvildtprisen
• Støtte etablering af nye agerhøneterræner

 

Indsamling

Midlerne til fonden skal tilvejebringes ved:

• Evt. indsamling
• Donationer fra firmaer og enkelt personer.
• Tilskud fra specialklubber m. fl.
• Andet.

 

Rebhenne1
Foto: Dr. Eckhard Gottschalk.

 

Drift
Der oprettes en særskilt konto, hvor pengene indsættes.
FJDs medlemmer holdes løbende orienteret om donationer og det indsamlede beløb på såvel FJDs hjemmeside som i Jagthunden.
Det indsamlede beløb går ubeskåret til støtte for agerhønen.
De daglige driftsudgifter til fonden dækkes af Udvalget for markvildt og natur.
FJDs kasserer og revisorer fører tilsyn med fondens økonomiske aktiviteter.
Ved evt. nedlæggelse/ophør af fondens aktiviteter tilfalder et evt. indestående aktiviteter el. lign., der harmonerer med fondens formål. FJDs bestyrelse træffer beslutningen herom.

 

Hvem kan søge til hvad
Medlemmer, specialklubber, lokale hundeklubber mv. kan ansøge fonden om tilskud til aktiviteter, der har til formål at forbedre forholdene for agerhønen i det pågældende område.
Ansøgningen sendes til FJDs udvalg for markvildt og natur med en beskrivelse af projektet samt den forventede økonomi.

 

Tildeling
FJDs bestyrelse, tager på sit årlige møde i maj stilling til indkomne ansøgninger og uddeler penge fra fonden efter indstilling fra Udvalget for markvildt og natur.

Vedtaget på FJDs bestyrelsesmøde d, 14.11.2012

Du kan støtte fondens arbejde ved at indsætte et beløb på konto nr.: 9738 – 0002960591

 

 

Bidrag til fonden samt udbetalinger:

 

2015

Medlemsbisrag 2015, 13173,00 kr.

Bidrag fra Landbrug & Fødevarer, 3000,00 kr.

Bidrag fra DLF-TRIFOLIUM, 2000,00 kr.

Støtte til Eskjær-projektet, – 5000,00 kr.

Støtte til Lille Svenstrup-projektet, – 5000,00 kr.

Markvildtprisen 2015, – 10000,00 kr.

Indsamling FJD-udstilling, 3254 kr.

Overskud, Markvandring Eskjær. 250 kr.

Indsamlet på DM 2015, 871 kr.

2016

Overskud agerhønetælling Ø. Hjerm, 142 kr.
Støtte til 5 projekter, – 25.000,00 kr.
Sponsor Landbrug og Fødevarer, 3000,00 kr.
Sponsor DLF, 2000,00 kr.
Markvildtprisen, – 10.000,00 kr.
Indsamlet FJD-udstilling, 1042,00 kr.
Overskud agerhønetælling Ø- Hjerm, 132 kr.
Indsamlet på DM, 1569,00 kr.

Diverse, – 768 kr.

2017

Medlemsbidrag, 14091 kr

Tilskud, frø til FJDs områder, – 6608,80 kr.

Sponsorer Markvildtprisen, 5000 kr.

Markvildtprisen, – 10000 kr.

Indsamlet FJD-udstilling, 2004,50 kr.

Overskud ved arrangement Nordsjælland, 520 kr.

Indsamlet på DM, 369 kr.

2018

Medlemsbidrag, 14313 kr.

Frø til forvaltningsområderne, – 5093,05 kr.

Diverse overskud, 604,75 kr.

Støtte til 2 projekter, – 10000 kr.

Sponsorbidrag Markvildtprisen, 5000 kr.

Indsamlet på FJD-udstillingen, 1211,50 kr.

Markvildtprisen 2018, – 10000 kr.

Indestående i fonden ultimo juni 2018: 10.402,41 kr.

 

 

FJDs Markvildtpris

 

Prisen:
Prisens formål er at stimulere interessen for at gøre en målrettet indsats til forbedring af markvildtets levesteder.

 

_DSC6865
Foto: Kim Henriksen

 

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, eller en grupper personer, som har ydet en særlig indsats for markvildtet i agerlandet.
Prisen uddeles i samarbejde med udvalgte sponsorer p.t. Landbrug & Fødevarer og DLF.
Det er en forudsætning, at prismodtageren har ydet et stykke praktisk arbejde, der forbedre forholdene for såvel jagtbare som ikke jagtbare arter i det åbne land.

 

IMG_6444
Man skal have ydet en praktisk indsats for faunaen i agerlandet for at kunne modtage prisen.

 

Prisen er på 10.000 kr. og uddeles hvert år i juni måned. Første gang i 2013.

 

Enhver kan indstille kandidater til Markvildtprisen. Indstillinger til prisen skal fremsendes til Udvalget for markvildt og natur inden d. 01.03 det pågældende år.

Indstillingen skal indeholde:
• Beskrivelse af projektet
• Herunder den praktiske indsats.
• Hvorfor forslagsstilleren mener, at projektet er til prisen

 

Det er FJDs bestyrelse, der tager den endelige beslutning om årets prismodtager på sit bestyrelsesmøde i maj efter indstilling fra Udvalget for markvildt og natur.

 

Sådan behandles indstillingerne:
FJDs udvalg for markvildt og natur vurderer de indstillede personer/grupper. Det er ønskeligt, hvis der foretages tre indstillinger i prioriteret rækkefølge.
De indstillede og vinderen offentliggøres i Jagthunden.
Indstilling til prisen skal fremsendes til FJDs bestyrelse med skriftlig motivation senest med udgangen af april måned.
Prisen uddeles på vinderens revir/adresse.

 

PR:
Da prisens formål er at skabe interesse for forbedring af markvildtets levevilkår vil der sammen med sponsorerne blive iværksat en så massiv mediedækning som muligt i forbindelse med prisuddelingen.

Vedtaget af FJDs bestyrelse d. 14.11.2012

p.t. uddeles Markvildtprisen i samarbejde med Landbrug og Fødevarer og DLF-Trifolium

 

Prismodtagere:
2013: Poul Richard Jørgensen, Christiansfeld
2014: Ærø Markvildtlav
2015: Knud Overgaard, Vildbjerg
2016: Bjarne Hansen, Sigerslevøster
2017: Carl Christian Pedersen, Gandrup
2018: Tonny Lønne, Bredebro